Wabo: sneller en toch rustiger


Met de invoering van de gemeentelijke Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vorig jaar oktober, is een versimpeling doorgevoerd waardoor het voor burgers en bedrijven makkelijker is geworden om een vergunning aan te vragen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze z.g. omgevingsvergunning vervangt daarmee ongeveer vijfentwintig vergunningen.

Dit past in het overheidsstreven om klantgericht te werk te gaan, door duidelijk, snel en adequaat met een klantvraag om te gaan. De Wabo stelt o.m. dat, als de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet binnen de termijn door betreffende gemeente wordt afgehandeld, deze vergunning automatisch wordt toegekend.

Er is in de aanloop naar 1 oktober 2010, hard gewerkt door gemeentes om dit klaar te hebben, zodat de klanten ook daadwerkelijk, binnen 8 weken hun vergunning voor dakkapel, kapvergunning, of andere, van de gemeente kunnen krijgen (dit is voor een ‘reguliere’ aanvraag – bij een ‘uitgebreide’ aanvraag betreft de maximale doorlooptijd 25 weken).

Maar dat was voor veel gemeentes nog niet genoeg – een goede start, maar tevens een prima gelegenheid om ‘door te pakken’ naar een nog verder klantgericht resultaat – misschien kan het wel in de helft van de tijd met, uiteraard, met tenminste hetzelfde resultaat voor de klant. Een ambitieuze doelstelling, maar waarom ook niet?

Bij verschillende gemeenten zijn de specialisten vervolgens bij elkaar gaan zitten om nauwgezet te kijken naar de beste aanpak om de afhandeling van een Wabo-aanvraag in één keer goed te doen. En na een aantal dagen ploeteren blijkt het inderdaad mogelijk om een aanvraag binnen de helft van de tijd – 4 weken – te realiseren. Sterker nog: in 80% van de gevallen zou het zelfs in 2 weken moeten kunnen. Wat een fantastisch resultaat wanneer je bedenkt dat, in deze zelfde periode, iedere keer weer, gekeken wordt naar manieren waarop de interne procesgang, nóg verder kan worden verbeterd.

Een randvoorwaarde bij een dergelijk resultaat is wel, dat er kritisch gekeken wordt naar de manier waarop de klant zo goed mogelijk vóór indiening van de aanvraag, kan worden geïnformeerd over:

– wàt er aan informatie/documenten dient te worden ingeleverd

– waaraan deze informatie dient te voldoen.

Zo’n lean aanpak van de WABO leidt behalve tot een spectaculaire versnelling bovendien meestal tot waardering van de collega’s voor de manier waarop het werk wordt geregeld: De rust op de werkvloer neemt toe en de beschikbare kennis wordt op een professionele manier met elkaar gedeeld.

Dat leidt dus al met al tot: een veel tevredener burger, rust op de werkvloer en meer tijd en aandacht om aan de niet-standaard aanvragen te kunnen besteden, zodat ook díe beter afgehandeld kunnen worden, plus een voortgaande afstemming en kennisdeling met de collega’s om aan een voortdurende verbetering te kunnen werken.